Σχετικά

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας, που υλοποιείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», είναι η ανάπτυξη του εν λόγω ιστότοπου.

Εδώ συμπεριλαμβάνονται τέσσερις βασικές ενότητες: οι Φυσικές Καταστροφές, οι Πρώτες Βοήθειες, οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις (που παρουσιάζονται σε αυτή τη σειρά και ως επιλογές στο μενού Εκπαίδευση) και το Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών. Ως υποκατηγορίες του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών, βρίσκονται η Σύνταξη Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών και ορισμένες προτάσεις ως Ασκήσεις Ετοιμότητας. Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση των ασκήσεων αυτών μετά από κάθε υλοποίηση, μπορεί να επιφέρει τον επανασχεδιασμό τους και προτάσεις επιπλέον Ασκήσεων.

Βασικός στόχος είναι να συμβάλλει στην διαδικασία ενημέρωσης για τους Κινδύνους σε ένα Σχολικό Περιβάλλον, καθώς και στην κατανόηση και σύνταξη ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ), που θα μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.


Βασικές πηγές για το υλικό που παρουσιάζεται στον εν λόγω ιστότοπο αντλήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Greek Civil Protection) και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ).