Σχετικά

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας, που υλοποιείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», είναι η ανάπτυξη του εν λόγω ιστότοπου.

Εδώ συμπεριλαμβάνονται τρεις βασικές ενότητες: οι Φυσικές Καταστροφές, οι Πρώτες Βοήθειες και το Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών, που παρουσιάζονται σε αυτή τη σειρά και ως βασικό μενού στον ιστότοπο. Ως υποκατηγορία του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών, βρίσκονται η Σύνταξη Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών, οι Ασκήσεις Ετοιμότητας και η Αξιολόγηση των ασκήσεων αυτών, με σκοπό τον πιθανό επανασχεδιασμό τους.

Βασικός στόχος να συμβάλλει στην διαδικασία ενημέρωσης για τους Κινδύνους σε ένα Σχολικό Περιβάλλον, καθώς και στην κατανόηση και σύνταξη ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ), που θα μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.


Βασικές πηγές για το υλικό που παρουσιάζεται στον εν λόγω ιστότοπο αντλήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Greek Civil Protection) και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ).