Ομάδα Ελέγχου Δικτύων

Τα μέλη αυτής της ομάδας θα πρέπει να γνωρίζουν:

  • τη θέση των Κεντρικών Διακοπτών Ηλεκτροδότησης
  • τη θέση των Κεντρικών Διακοπτών Ύδρευσης
  • το πώς θα γίνει η διακοπή στην Ηλεκτροδότηση και στην Υδροδότηση της σχολικής μονάδας με ασφάλεια

Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας:

  • έχουν την μέριμνα των ενεργειών για την αποκατάσταση των βλαβών κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου (σε συνεργασία με τον Διευθυντή)
  • συντάσσουν προτάσεις για την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού μόνωσης (όπως είναι τα μονωτικά γάντια)