Ομάδα Πυρασφάλειας

Η εν λόγω ομάδα έχει την μέριμνα για:

  • το σύστημα πυρόσβεσης του σχολείου
  • την καταστολή εκδήλωσης πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο (εφόσον πρώτα εκκενωθεί το κτήριο και αν οι συνθήκες το επιτρέπουν)
  • προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των πυροσβεστικών μέσων
  • εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει το λοιπό προσωπικό για την ορθή χρήση των μέσων αυτών
  • παρεμβαίνει στην κατάσβεση μικροεστιών κατά την έναρξή τους
Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης των Πυροσβεστήρων